PADURI SI PROTECTIA BIODIVERSITATII

INTREBARI SI RASPUNSURI

Pentru terenurile deținute de unităţile administrativ teritoriale (UAT), alți deținători publici sau asociaţii ale acestora, sprijinul va acoperi și întreținerea plantației?

Sprijinul nu va acoperi întreținerea plantației, conform Orientărilor Uniunii Europene privind acordarea ajutoarelor de stat, valabile până la 31 decembrie 2022. Acesta va acoperi numai costurile standard prevăzute pentru proiectare, instalare și împrejmuire.
În baza noilor Orientări, MMAP a inițiat un proiect de ORDIN privind modificarea alineatului (2) al articolului 14 din Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2121/2022, care a fost transmis la Comisia Europeană pentru emiterea unei decizii favorabile.
Valorile costurilor standard pentru întreținere vor putea fi aplicabile și pentru UAT-uri pe perioada de aplicare a schemei și a contractelor, ca urmare a revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, doar după obținerea unei decizii favorabile în acest sens de la Comisia Europeană și după intrarea în viguare a Ordinului mai sus menționat.

Unde găsesc lista proiectanților autorizați?

Lista persoanelor fizice sau juridice de specialitate, atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este publicată pe site-ul Societății „Progresul Silvic”, domeniul „Comisia de atestare” http://progresulsilvic.ro/comisia-de-atestare
și pe site-ul ministerului http://www.mmediu.ro/categorie/lista-persoanelor-fizice-si-juridice-atestate-conform-om-1763-2015/429

Amplasamentul introdus în aplicația PGI se suprapune parțial/total cu suprafețe de terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată?

Terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată (HNV), care pot fi din categoria pajiștilor naturale permanente, a zonelor umede și a altor terenuri agricole, sunt stabilite de către APIA. Pentru evitarea unor suprapuneri ale amplasamentelor propuse cu terenurile HNV, solicitantul poate ca înainte de figurarea unui amplasament în PGI să solicite informații suplimentare de la APIA, astfel încât să fie evitate astfel de situații de suprapuneri și de respingeri de amplasamente de către GF în cadrul aplicației informatice PGI.
În vederea emiterii avizului de principiu pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire de către GF, concluziile vor fi emise ca urmare a datelor proprii deținute, a celor furnizate de către LPIS ( Sistemul Informatic de Administrare și Control) al APIA, precum și în baza documentelor/informațiilor prezentate de către solicitant până la data emiterii avizului.

Actul de reglementare emis de Agenția de Protecție a Mediului (APM) trebuie depus ca anexă la cererea de sprijin?

La depunerea proiectului tehnic de împădurire, acesta trebuie să conțină ca anexă și actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol, emis de către Agenția de Protecția Mediului arondată teritorial.
Atenție:
Pentru evitarea unor situații în care să fie deja emis actul de reglementare de către APM, dar soluția tehnică de împădurire să nu poată fi avizată la GF, datorită unei încadrări greșite sau a altor cauze, este recomandat ca anterior efectuării demersurilor la APM, proiectantul să solicite o consultanță (preavizare) la GF cu privire la soluția aleasă.

Se poate solicita avans după semnarea contractului de finanțare?

Nu se poate solicita avans după semnarea contractului de finanțare.
Plățile se vor efectua numai după efectuarea lucrărilor, astfel:
– în primul an se vor efectua două plăți – prima plată se va efectua după instalarea plantației, când se va plăti costul întocmirii proiectului, a instalării plantației și a execuției împrejmuirii, dacă este cazul, iar a doua plată se va efectua după finalizarea lucrărilor de întreținere și realizarea controlului anual al regenerarilor;
– în anii următori, plata se va efectua o singură dată pe an, după finalizarea lucrărilor de întreținere și efectuarea controlului anual al regenerărilor .

Cu ce fac dovada deținerii / dreptului de folosința al terenului unde urmează să se realizeze investiția?

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii și/sau utilizării terenului pe care se propune realizarea investiției, prin documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului (contracte de arendă, de concesiune etc.).
Perioada minimă de deținere / dreptului de folosință este de minimum 20 de ani.

Terenul trebuie introdus în fondul forestier?

Introducerea terenului în fondul forestier național nu reprezintă o obligație a beneficiarului.
Plantaţia forestieră realizată va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul proiectului pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani de la infiintarea plantatiei, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire și întreţinere a plantaţiilor prevăzute de prezentul ghid.
Până la încheierea derulării contractului de finanţare, gestionarea tuturor plantaţiilor forestiere se va realiza în baza proiectului tehnic de împădurire.
După expirarea perioadei prevăzute în contractul de finanțare aferent schemei de ajutor de stat, modul de gestionare a vegetației forestiere trebuie să fie compatibil cu prevederile Codului silvic şi a legislaţiei din domeniul forestier.

Cum se compensează pierderea din venitul agricol?

Pierderea de venitul agricol este în cuantum anual de 190 euro/ha și va fi plătită anual, odată cu costurile standard de întreținere, doar pentru terenurile agricole împădurite care au beneficiat anterior împăduririi de plăți ale subvenților prin APIA.
Durata de plată a acestei sume este de 12 ani după înființarea plantației. Plata se va efectua în cursul trimestrului 4 al fiecărui an calendaristic, după trecerea unui sezon de vegetație de la instalarea plantației, iar după închiderea stării de masiv, pe baza confirmării de către GF a menținerii plantației pe amplasamentul respectiv.
Pentru suprafețele care nu au beneficiat de plăți pe suprafață de la APIA (nu au fost declarate în
ultimele 12 luni calendaristice la APIA sau au fost declarate dar nu au fost respectate normele privind
ecocondiţionalitatea), nu se va putea acorda compensația privind pierderea de venit agricol.
În cazul în care pe suprafața prevăzută într-un proiect tehnic se regăsesc ambele situații, compensația
privind pierderea de venit agricol va fi calculată și acordată proporțional, doar pentru suprafețele pentru care au beneficiat anterior de plăți de la APIA parte din totalul suprafeței.