INFORMARE Privind modificarea termenelor de depunere a documentației tehnico-economică și a devizului general pentru contractele semnate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. „Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor

Vă aducem la cunoștință că a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 555/20.06.2023, în formă actualizată, Ghidul Specific privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. „Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor care prevede, printre altele, modificări cu privire la termenele de depunere a documentației tehnico-economică și a devizului general care sunt aplicabile tuturor cererilor de finanțare depuse de solicitanți în cadrul apelului menționat. Astfel:

La capitolul 4 „Depunerea cererilor de finanțare“, secțiunea 4.3 „Cererea de finanțare și Anexe“, subsecțiunea 4.3.13 „Documentația tehnico-economică și devizul general“, la primul paragraf, al doilea și al patrulea marcator se modifică și vor avea următorul cuprins:
• Studiu de fezabilitate/Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare (în termen de 6 luni de la încheierea contractului de finanțare);
……..
• Devizul general întocmit conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 6.385/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate și Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli, precum și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferentă acestora (în termen de 6 luni de la încheierea contractului de finanțare).

La capitolul 5 „Contractarea și implementarea proiectelor“, secțiunea 5.1 „Contractarea proiectelor“, subsecțiunea 5.1.3 „Documentația tehnico-economică și devizul general“, la primul paragraf, al doilea marcator se modifică și va avea următorul cuprins:

• Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare;

Prevederile menționate se consideră asumate de către beneficiarii selectați în cadrul primei runde a apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar“, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune“, componenta 3. Managementul deșeurilor, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
Prevederile devin aplicabile în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1675 din 14 iunie 2023, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către beneficiarii selectați, prin notificarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.

Vă invităm să urmăriți site-ul nostru https://pnrr.mmap.ro/ și rubrica Noutăți, pentru a obține toate informațiile de care aveți nevoie.