INFORMARE privind lista documentelor necesare pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerambursabilă

Documentele necesare pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerabursabilă, sunt:

  • actul de identitate al reprezentantului legal și al directorului financiar/contabilului Solicitantului (copie);
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul), (copie conformă cu originalul);
  • fișa de identificare financiară, certificată de banca la care a fost deschis contul special pentru proiect, al Solicitantului (original/copie conformă cu originalul), care să conțină conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a P.N.R.R. conform H.G. nr. 209 / 2022 (respectiv: b.1) 21.A.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“; b.2) 21.A.42.89.02 „Finanțare publică națională“; b.3) 21.A.42.89.03 „Sume aferente TVA“);
  • extras de carte funciară, în termen de valabilitate (doar în cazul în care ați solicitat insule digitalizate subterane (tipul 3));
  • certificatul de urbanism (copie conformă cu originalul) (doar în cazul în care ați solicitat insule digitalizate subterane (tipul 3));
  • certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul general consolidat, (documentele trebuie să se afle în perioada de valabilitate) (copie conformă cu originalul);
  • certificatul de cazier judiciar (documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate) (copie conformă cu originalul);
  • document prin care se constată că au fost făcute demersurile necesare pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor/Planului Municipiului București de Gestionare a Deșeurilor (în copie).